Bieżące ewidencjonowanie powstających odpadów

Ewidencja odpadów

Dotyczy

Ewidencję odpadów musi prowadzić każdy przedsiębiorca/zakład wytwarzający odpady.

Posiadacz odpadów zobowiązany jest do:

•Prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu. Karty ewidencji i karty przekazania odpadu przechowuje się przez okres 5 lat.

Ewidencję uproszczoną prowadzą:

• mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają ponizsze warunki:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,

  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi,
    w ilości do 5 ton rocznie.

• transportujący odpady prowadzi ewidencję z zastosowaniem tylko karty przekazania odpadu,

• ewidencja uproszczona odpadów prowadzona jest z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu, jednak nie zwalnia to przedsiębiorcy od sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach, wyjątek stanowi podmiot transportujący odpady, ponieważ nie jest posiadaczem odpadów.

Prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

• wytwórców odpadów komunalnych,

• wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeśeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

•osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby,

Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

• karty ewidencji odpadów

• karty przekazania odpadu

• karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych

• karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

• karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

<- do OCHRONA ŚRODOWISKA