Nadzorowanie dokumentacji kontrolno – technicznej Bhp

Dokumentacja kontrolno – techniczna Bhp.

Obiekty budowlane powinny być podczas użytkowania poddawane kontroli:

 • okresowej, co najmniej raz w roku, w celu sprawdzenia stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych

 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
  oraz przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, jego otoczenia; kontrolą powinna dotyczyć również również badanie instalacji elektrycznej
  i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
  i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji,

 • wszystkie przeprowadzone pomiary powinny być archiwizowane.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  art. 207, art. 213, art. 214

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1623)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

<- do BHP i P. POŻ.