Ocena stanu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń

Maszyny oraz inne urządzenia techniczne.

Maszyny i urządzenia techniczne powinny być tak skonstruowane, aby zabezpieczały pracownika przed:

 • urazami,

 • działaniem niebezpiecznych związków chemicznych,

 • porażeniem prądem elektrycznym,

 • niebezpiecznymi wstrząsami,

 • działaniem drgań mechanicznych oraz promieniowania,

 • działaniem innych niebezpiecznych czynników środowiska pracy,

 • nieodpowiednią ergonomią środowiska pracy.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

 • zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych
  i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

 • uwzględniały zasady ergonomii,

 • spełniały wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne. W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późn. zm.), art. 215-219

Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących Bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)

<- do BHP i P. POŻ.