Pilnowanie wyznaczonych terminów badań okresowych oraz kontrolnych pracowników

Nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników.

 Lekarskie badania profilaktyczne, mają stwierdzić, czy zatrudniona osoba, nie posiada przeciwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Pamiętaj, że pracownika nie wolno dopuścić do wykonywania pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Badania wstępne.

Na badania wstępne, zoobowiązane są iść:

  • przyjmowani do pracy pracownicy,

  • pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy u danego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby zatrudniane na to samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Orzeczenia lekarskie pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych (wstępne – część A, okresowe – część B).

Badania okresowe.

Badania okresowe, jeżeli istnieje taka możliwość, przeprowadza się w godzinach pracy.
Za czas przeprowadzonych badań okresowych pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia, natomiast za ewentualny dojazd na badania, pracownikowi przysługuje pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Częstotliwość wykonywania badań okresowych, określa lekarz sprawujący opiekę nad danym zakładem pracy.

Badania kontrolne.

Na badania kontrolne zobowiązani są iść pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy przez okres trwający ponad 30 dni.

Całkowity koszt przeprowadzenia badań: wstępnych, okresowych oraz kontrolnych, pokrywa pracodawca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
art. 229.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U Nr 69, poz. 332 z późn. zm. )

<- do BHP i P. POŻ.