Podczas wystąpienia wypadku przy pracy pracownika, gwarantujemy opracowanie dokumentacji powypadkowej oraz odpowiednie instruowanie pracownika w celu uzyskania świadczeń powypadkowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Postępowanie powypadkowe.

Wypadek przy pracy, to:

 • zdarzenie nagłe,

 • wywołane przyczyną zewnętrzną,

 • powodujące uraz lub śmierć,

 • które nastapiło w związku z wykonywaną pracą.

Wszystkie powyższe elemetny muszą zaistnieć jednocześnie, aby zdarzenie, któremu uległ pracownik, zostało zakwalifikowane jako wypadek przy pracy.

Można podzielić wypadki na trzy grupy:

 • wypadki przy pracy,

 • wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy,

 • wypadki w drodze do i z pracy.

Rodzaje wypadków przy pracy:

 • wypadek śmiertelny – wypadek w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,

 • wypadek ciężki – wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, choroba nieuleczalna lub zagrażająca , trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe, istotne zeszpecenie, czy zniekształcenie ciała,

 • wypadek zbiorowy – wypadek, któremu uległy co najmniej dwie osoby.

Postępowanie powypadkowe.

Przyczyny oraz okoliczności wypadków ustala, powołany przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy, w którego skład wochodzi:

 • pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, ale spełniający wymagania dla służb Bhp lub specjalista ds. Bhp spoza zakładu pracy,

 • społeczny inpektor pracy lub przedstawiciel pracowników, posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Bhp, gdy nie ma społecznego inspektora pracy.

Specjalista ds. Bhp niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku ustala jego okoliczności i przyczyny. Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest:

 • dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu urządzeń technicznych, stanu technicznego maszyn oraz urządzeń ochronnych,

 • zbadanie warunków wykonywania pracy, które mogły mież wpływ na powstanie wypadku,

 • sporządzenie szkicu, fotografii miejsca wypadku,

 • spisanie wyjaśnień poszkodowanego,

 • wysłuchanie i spisanie wyjaśnień dotyczących wypadku od świadków,

 • zasięgnięcie opinii lekarskiej,

 • zebranie innych dowodów wypadków,

 • prawne zakwalifikowanie wypadku,

 • określenie środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawodowego,
  na stanowiskach, na których doszło do wypadku,

 • zgłoszenie wypadku przy pracy

 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej: protokół powypadkowy lub karta wypadku,

 • sporządzenie statystycznej karty wypadku,

 • wydanie zaleceń powypadkowych,

 • prowadzenie rejstru wypadków przy pracy.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:

 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,

 • ustalenie w odpowiednim trybie okoliczności i przyczyn wypadku

 • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

W razie wystąpienia wypadku ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego oraz o każdego innego wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany
za wypadek przy pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Jeśli zdarzył się wypadek przy pracy pracodawcy należy zgłosić ten fakt niezwłocznie
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego odprowadzane są składki. Druk zgłoszenia znajdziesz w tym opracowaniu.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 234

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2009 r. Nr 167, poz. 1322)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. O zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz. U. Nr 82, poz. 537)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 237, poz. 2015)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. W sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 236, poz. 1992)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. W sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalezności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.)

<- do BHP i P. POŻ.