Pomoc w zakresie tworzenia ergonomicznych miejsc pracy

Ergonomia w pracy.

Ergonomiama za zadanie przystosować narzędzia, maszyny, środowisko i warunki pracy do anatomicznych oraz psychofizycznych cech i możliwości człowieka. Tworzenie ergonomicznych stanowisk pracy zapewnia sprawne, wydaje i bezpieczne wykonywanie pracy, przy niższym koszcie biologicznym. W celu rozważań ergonomicznych najlepiej używać pojęcia układu człowiek
– praca.

Tworzenie ergonomicznych stanowisk pracy pozwala:

  • zmniejszyć różnice indywidualne, czyli im bardziej cechy maszyn, urządzeń oraz narzędzi są przystosowane do możliwości człowieka, tym większa jest liczba osób, mogących te maszyny obsługiwać, a tym mniejsza jest potrzeba badań selekcyjnych, eliminujących osoby o gorszej sprawności fizycznej i psychicznej,

  • zmniejszyć znaczenie czynnika szkoleniowego, czyli krótsze szkolenie umożliwia osiągnięcie niezbędnej sprawności zawodowej,

  • zmniejszyć zmęczenie pracą,

  • zwiększyć wydajność pracy,

  • pozwala zmniejszyć ilość chorób zawodowych,

  • zmniejszyć ilość wypadków przy pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bhp
(teks jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 30 października 2002 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących Bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnie 1998 r. W sprawie Bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973)

<- do BHP i P. POŻ.