Prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych

Choroby zawodowe.

Choroba zawodowa to choroba, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli
w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych
dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej lekarz bądź lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta, kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:

 • ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia
  tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 • przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,

 • zapewnić realizację zaleceń lekarskich,

 • prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń
  o takie choroby,

 • sporządzić kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,

 • zgłosić podejrzenie choroby zawodowej państwowemu inspektorowi sanitarnemu
  i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,

 • skierować na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej,

 • przesłanie zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy
  im. Prof. dr. Med. Jerzego Nofera w łodzi.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić
w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
art. 235-236

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. W sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych
i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2009 r. Nr 167, poz. 1322)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. W sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalezności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 z późn. zm.)

<- do BHP i P. POŻ.