Prowadzenie dokumentacji rejestrującej wpływ czynników środowiska pracy

Niebezpieczne czynniki w środowisku pracy.

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dzielą się na:

 • czynniki niebezpieczne – urazowe, które działając na człowieka mogą spowodować uraz, wypadek przy pracy,

 • czynniki szkodliwe i uciążliwe – działające na pracownika dłuższy okres,
  mogące spowodować obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej, wywołując
  w ostateczności choroby zawodowe,

  • czynniki fizyczne,

  • czynniki chemiczne,

  • czynniki biologiczne,

  • czynniki psychofizyczne,

  • czynniki społeczne.

Metody likwidacji lub ograniczania wpływu czynników niebezpiecznych, szkodliwych
oraz uciążliwych, wystepujących w środowisku pracy:

 • eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników,

 • ograniczenie oddziaływania tych czynników przez odsunięcie człowieka z obszaru
  ich oddziaływania,

 • ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych
  pzez osłonięcie strefy narażenia,

 • ograniczenie wpływu poprzez zastosowanie ochron osobistych,

 • ograniczenie, poprzez dobór pracowników, właściwą organizację pracy oraz oddzaiływanie na bezpieczne zachowania pracowników.

Do obowiązków pracodawcy należy:

 1. Utrzymywanie ciągłej sprawności urządzeń ograniczających wpływ czynników niebezpiecznych oraz urządzeń służących do pomiarów tych czynników.

 2. Przeprowadzanie na swój koszt, badań, pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników.

 3. Rejestrowanie i przechowywanie wyników badań i pomiarów w „Karcie badań i pomiarów” oraz ich udostępnianie pracownikom.

 4. Prowadzenie rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy.

 5. W przypadku likwidacji zakładu pracodawca przekazuje rejestr oraz kartę własciwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 6. Przechowywać rejestr oraz karty przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

 7. Udostępnianie na pisemne żądanie pracownikowi wyników badań i pomiarów czynników niebezpiecznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późn. zm.), art. 220-225

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. W sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. W sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
(Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. W sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833
z poźn. zm.)

<- do BHP i P. POŻ.