Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych, w tym także szkoleń okresowych Bhp na stanowiskach kierowniczych oraz administracyjno – biurowych, również za pośrednictwem Internetu

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie Bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane
w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Pracodawca również jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. Szkolenia Bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenia Bhp prowadzone są jako:

 • szkolenie wstępne obejmujące:

 • instruktaż ogólny (czas trawania 3 godziny lekcyjne),

 • instruktaż stanowiskowy (czas trawania 8 godzin lekcyjnych, a dla pracowników administracyjno-biurowych 2 godziny lekcyjne),

 • szkolenia okresowe:

  • dla pracodawców wykonujących zadania służby Bhp (czas trawania 64 godziny lekcyjne, w tym 6 ćwiczeń),

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (czas trwania 16 godzin lekcyjnych),

  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (czas trwania 8 godzin lekcyjnych),

  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych (czas trwania 16 godzin lekcyjnych),

  • dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby (czas trwania 32 godziny lekcyjne, w tym 4 ćwiczeń),

  • dla pracowników administracyjno-biurowych (czas trwania 8 godzin lekcyjnych),

  • dla pracowników w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (czas trwania 5,5 godziny lekcyjnej).

Szkolenia okresowe można prowadzić w formie:

 • seminarium (czas trwania nie krótszy niż 5 godzin),

 • kursu (czas trwania nie krótszy niż 15 godzin lekcyjnych),

 • samokształcenia kierowanego – szkolenie przy zastosowaniu poczty, Internetu wraz
  z konsultacjami z prowadzącymi szkolenie.

Czasookresy oraz formy szkoleń okresowych.

Lp.StanowiskoForma szkoleniaPierwsze szkolenie okresoweNastępne szkolenie okresowe
TerminUwagiTerminUwagi
1Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami,
w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
Seminarium, kurs, samokształcenie kierowaneDo 6 miesięcy od rozpoczęcia pracyZ pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

1) przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,

2) odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do grupy innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy
Do 5 lat
2Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych*instruktażDo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracyDo 3 latNa stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku
3Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn
i innych urządzeń, technolodzy
i organizatorzy produkcji
Seminarium, kurs, samokształcenie kierowaneDo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracyDo 5 lat
4Pracownicy służby Bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służbySeminarium, kurs, samokształcenie kierowaneDo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracyDo 5 lat
5Inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe
i niebezpieczne albo
z odpowiedzialnością
w zakresie Bhp
Seminarium, kurs, samokształcenie kierowaneDo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracyDo 5 lat
6Pracownicy administracyjno-biurowiSeminarium, kurs, samokształcenie kierowaneDo 12 miesięcy od rozpoczęcia pracyDo 6 lat

* Ukończenie w ciągu 3 lat lub roku szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Ukończenia przez pracownika szkoleń Bhp musi być udokumentowane w formie :

 • szkolenie wstępne – „Karty szkolenia wstępnego” wpiętego do akt osobowych pracownika – część B,

 • szkolenie okresowe Bhp – „zaświadczenia o ukończeniu szkolenia„ wpiętego do akt osobowych – część B.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. >2373-5.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

<- do BHP i P. POŻ.