Przeprowadzanie raz w roku audytu wewnętrznego z ochrony środowiska, w celu nieustannego przestrzegania przepisów oraz analizy zmian prawnych z ochrony środowiska

Ciągle zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska wymuszają konieczność weryfikacji stanu prawnego działalności firmy w tym zakresie.
W związku z powyższym oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowego audytu zgodności pod kątem spełniania wymagań szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Audyt prowadzony jest z podziałem na poszczególne zagadnienia ochrony środowiska, takie jak: emisja do powietrza, opłaty za gospodarcze korzystnie ze środowiska, hałas, odpady, opakowania, gospodarka wodno-ściekowa, środowisko gruntowo-wodne, substancje niebezpieczne. W oparciu
o przeanalizowanie poszczególnych zagadnień ochrony środowiska określony zostanie stopień przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska oraz grożące konsekwencje za jego brak.

<- do OCHRONA ŚRODOWISKA