Przeprowadzanie raz w roku kontroli wewnętrznej z Bhp, w celu nieustannego eliminowania zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przestrzegania przepisów Bhp

Kontrola Bhp.

Kontrola definiowana jest jako środek działania, zmierzający do zapewnienia zgodności między stanem rzeczywistym, a stanem obowiązującym. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy kontrolą nazywamy czynności polegające na ocenie stanu faktycznego oraz porównaniu tego stanu do obowiązujących przepisów, a także wprowadzonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w przyjętych przez zakład pracy procedurach oraz uregulowaniach wewnętrznych.

Kontrolę można prowadzić w dwóch aspektach:

  • w zakresie samych pracowników lub innych osób swiadczących pracę – kontrola podmiotowa,

  • w obszarze maszyn i urządzeń, pomieszczeń pracy, warunków pracy – kontrola przedmiotowa.

W związku z powyższym zakres czynności kontrolnych dzielimy na:

  • kompleksowe – obejmuje wszystkie obszary działalności zakładu pracy, gdzie wystepują elementy bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • problemowa – obejmuje jeden obszar działalności zakładu pracy, np. Ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń, transportu wewnątrzzakładowego, szkoleń Bhp, badań lekarskich pracowników,

  • wycinkowa – obejmuje jeden obszar w wybranej komórce organizacyjnej (dziale), np. Bhp przy eksploatacji wózków jezdniowych.

Niezmiernie istotne jest, aby prowadzona kontrola cechowała się atywnością, bezstronnością, fachowością oraz efektywnością.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
art. 207 § 2.2

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bhp (teks jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.), § 40

<- do BHP i P. POŻ.