Sporządzenie dokumentacji ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy

Ryzyko zawodowe.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo zaistnienia niepożądanych zdarzeń podczas wykonywania pracy, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u zatrudnionych osób niekorzystnych skutków zdrowotnych spowodowanych zagrożeniami występującymi w środowisku pracy bądź sposobu wykonywania pracy.

Celem oceny ryzyka zawodowego jest zapobieganie skutkom zagrożeń zawodowych, czyli wyeliminowanie ryzyka, a przez to zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

Okresowo ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać na stanowiskach pracy oraz dla procesów technologicznych o dużych zagrożeniach dla zdrowia i życia pracowników oraz przy dużej wypadkowości i stwierdzonych chorobach zawodowych. Częstotliwość analizy oceny ryzyka zawodowego zależy od poziomu ryzyka oraz częstotliwości wykonywania zadań niebezpiecznych.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać zawsze, gdy:

 • tworzone są nowe stanowiska pracy,

 • wprowadzane są zmiany na stanowiskach pracy,

 • zmieniono wymagania dopuszczalnego poziomu czynników środowiska pracy,

 • zastosowano zmiany związane z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej
  i zbiorowej,

 • pracownicy z innych firm wykonują prace zagrażające własnym pracownikom.

W związku z powyższym pracodawca jest zobowiązany ocenić oraz udokumentować ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Następnie każdy z pracowników powinien zostać zapoznany z ryzykiem zawodowym występującym oraz związanym z wykonywaną pracą oraz
z zasadami ochrony przed zagrożeniami. Zapoznanie z dokumentacją ryzyka zawodowego pracownik potwierdza na druku oświadczenia, które należy wpiąć w część B akt osobowych.

Do oceny ryzyka zawodowego pracodawca powinien wyznaczyć zespół w składzie: pracownik służby Bhp,

 • pracodawca lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,

 • wyznaczeni przez pracodawcę pracownicy,

 • przedstawiciel pracowników,

 • lekarz sprawujący opiekę medyczną w zakładzie.

  Metod oceny ryzyka zawodowego jest wiele. Jedną z nich, to ocena ryzyka zawodowego
  na podstawie krajowej normy PN-N-18002:2011, mającą zastosowanie do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), art. 226.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów Bhp ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)

PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

<- do BHP i P. POŻ.