Tworzenie niezbędnych instrukcji Bhp, dostosowanych do rodzaju branży

Instrukcje Bhp.

Pracodawca jest obowiązany udostępniać pracownikom, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące między innymi:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych
  z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

 4. udzielania pierwszej pomocy,

 5. postępowania na wypadek pożaru,

 6. postępowania w razie zdarzenia wypadkowego

Instrukcje te, powinny w sposób czytelny dla pracowników, wskazywać czynności, które należy wykonać :

 • przed rozpoczęciem danej pracy,

 • podczas wykonywania pracy,

 • po zakończeniu pracy,

 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia
  lub zdrowia pracowników.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów Bhp
(teks jednolity: Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)

<- do BHP i P. POŻ.