Wywiązanie się z obowiązku prawnego utworzenia służby Bhp

 1. Obowiązek prawny każdego pracodawcy odnośnie utworzenia służby Bhp.

W myśl przepisów pracodawca zatrudniający:

 • powyżej 600 pracowników, powinien zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy conajmniej 1 pracownika ds. Bhp na każdych 600 zatrudnionych pracowników,

 • od 100 do 600 pracowników, ma obowiązek utworzenia wieloosobowej, bądź jedoosobowej komórki Bhp, bądź zatrudnia w tym dziale specjalistę ds. Bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 • powyżej 100 pracowników posiada obowiązek stworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • do 100 pracowników, powierza wykonanie zadań służby Bhp pracownikowi zatrudnionemu na innym stanowisku, ale posiadającym odpowiednie kwalifikacje z zakresu Bhp,

 • do 20 pracowników oraz należącym do grupy działalności, dla której kategoria ryzyka
  w myśl przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nie jest wyższa niż trzecia,

 • do 10 pracowników, może sam wykonywać zadania służby Bhp, jeżeli posiada ukończone szkolenia, wymagane do wykonywania zadań służby Bhp.

Jeżeli pracodawca nie posiada pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje, niezbędne do prowadzenia zadań dla służby Bhp w zakładzie pracy, wtedy może powierzyć wykonanie tychże zadań specjaliście spoza zakładu pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. W sprawie służby Bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Dział X – śłużba bezpieczeństwa i higieny pracy, art. 235 11

1.1. Zakres obowiązków służby Bhp.

1. Zadania służby Bhp.

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad Bhp,

 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
  wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
  i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
  oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach
  i dokumentacji,

 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy
  i bezpieczeństwo pracowników,

 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy
  w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
  na stanowiskach pracy,

 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
  oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności
  w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań
  i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

 • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach,

 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym
  i wypadkom przy pracy,

 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

2. Służba Bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w pkt. 1,
z wyjątkiem pracownika, o którym mowa w art. 237
11 § 3 Kodeksu pracy.

3. Służba Bhp jest uprawniona do:

 • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,

 • występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie Bhp,

 • występowania do pracodawcy z wnioskiem o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • występowania do pracodawcy o zastosowaniu kar porządkowych w stosunku
  do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,

 • wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy,
  w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Lp.
Określenie dokumentu
1 Wypełniony kwestinariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadajace w roku kalendarzowym,
w którym pracownik ubiega sie o zatrudnienie.
3Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy.
4Świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
w celu przygotowania zawodowego.
5Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.
6Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Comments are closed.