O nas

Eko-Cerber jest firmą konsultingową, świadczącą usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych – uwzględniając nowe regulacje prawne “RODO”, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy kompleksową obsługę firm, prowadząc monitoring formalno-prawny, sprawdzający wymagania prawne i ocenę ich zgodności w ochronie danych osobowych, ochronie środowiska, Bhp i p. poż., wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i sporządzeniem wymaganej dokumentacji, w oparciu na aktualnie obowiązujących przepisach oraz interpretacjach organów administracyjnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1 ) zwaną dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami).
1.    Administratorem Twoich danych osobowych jest: Joanna Mendelak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eko-Cerber Joanna Mendelak, ul. Hiacyntowa 1/8, 62-510 Konin, o nadanym numerze NIP: 6652697214 zwany dalej „Administratorem”.
2.    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: ekocerber@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Eko-Cerber Joanna Mendelak,ul. Hiacyntowa 1/8, 62-510 Konin
3.    Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu:

  • realizacji umów zawartych z Administratorem – podstawa prawna – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia RODO,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – podstawa prawna  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
  •  nawiązania kontaktu z klientem w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem firmy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią  art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

4.    Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celem realizacji umowy lub świadczenia usługi oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W sytuacji roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub innych przepisów prawa. Po upływie wyżej wymienionych terminów dane osobowe będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
6.    Podane dane osobowe są wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy
w zależności od załatwianej sprawy.
7.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.    Ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie cofnięcie zgody należy złożyć na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ekocerber@gmail.com;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa